Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wnioek o udzielenie informacji publicznej

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym ww. ustawie.

 1. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 2. OGRANICZENIE DOSTĘPU może wynikać jedynie z:
  1) przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  2) przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. handlowej, bankowej itp.),
  3) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).
 3. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:
  1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

  2) wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),
 4. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK:
  1) Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  2) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego udostępnia informacje publiczne bezpłatnie.
  3) Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, ZPKWŚ może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty.
  4) Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji tej wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Dyrektora ZPKWŚ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  5) Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - w przypadku gdy nie można udzielić informacji publicznej niezwłocznie.

Wniosek może być złożony za pomocą:

 1. poczty elektronicznej pod adresem: biurozpk@zpk.com.pl,
 2. korespondencji elektronicznej pod adres ZPKWS_BedzinSkrytkaESP
 3. poczty tradycyjnej pod adresem:
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ul. Ignacego Krasickiego 25, 42-500 Będzin
 4. osobiście w siedzibie ZPKWŚ w godzinach 7:15-15:15 (Sekretariat).

Inne informacje:

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Poniżej znajdują się wnioski o udostępnienie informacji publicznej (w wersji edytowalnej docx oraz w wersji pdf).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1961
Podmiot udostępniający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
Nazwa dokumentu: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Skrócony opis: Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Gil
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Gil
Data wytworzenia informacji: 27.01.2021 18:18:15
Data udostępnienia informacji: 27.01.2021 18:23:11
Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2021 11:40:01
Rejestr zmian