logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus ZMIANY W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
plus Ogłoszenia
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Ogłoszenia o naborze
plus Informacje o wynikach naboru
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
plus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus ePUAP
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
plus Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ARCHIWUM
plus 2019 rok
minus 2018 rok
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   minus NABÓR
      minus Ogłoszenia o naborze
         minus Ogłoszenie o naborze 1/2018 do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie
         minus Ogłoszernie o naborze 2/2018 - Będzin
         minus Ogłoszenie o naborze 3/2018 - Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie
         minus Ogłoszenie o naborze do pracy do Biura ZPKWŚ w Będzinie 4/2018
         minus Ogłoszenie o naborze 5/2018 - Biuro ZPKWŚ Będzin
         minus Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie
         minus Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 - Biuro ZPKWŚ w Będzinie
      plus Informacja o wynikach naboru
plus 2017 rok
plus 2016 rok
plus 2015 rok
plus 2014 rok
plus 2013 rok
 Sprawy do załatwienia
A A A


OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

NR 1/12

Z DNIA 12-07-2012 r.

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach

42-500 Będzin

ul. Krasickiego 25

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Komórka organizacyjna

Oddział Biura Zespołu Parków w Żywcu

ul. Łączki 44a

Dział organizacyjny

 

Ochrona Krajobrazu i Dóbr Kultury

Stanowisko

 

Referent ds. ochrony krajobrazu, gospodarki przestrzenią i ochrony dóbr kultury

 

Liczba etatów

 

1

Wykształcenie

 

wyższe;

Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu, Geografia, Leśnictwo, Ochrona Dóbr Kultury, Ochrona Środowiska i pokrewne;

Specjalność: Kształtowanie i ochrona krajobrazu, Turystyka i rekreacja, Kształtowanie środowiska przyrodniczego, Ochrona terenów antropogenicznych;  

 

Wymogi konieczne

 

wykształcenie wyższe, 1 rok doświadczenia w pracy związanej z ochroną krajobrazu lub ochroną środowiska, znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawo jazdy kategorii B, biegła znajomość obsługi komputera, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 

Wymogi pożądane

 

umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, radzenie sobie ze stresem,  sprawne redagowanie tekstów

 

Główne obowiązki

 

opracowanie rocznego planu działania przewidzianego do realizacji w zakresie merytorycznym oraz miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania planu merytorycznego oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia bezpośrednio przełożonemu, tworzenie dokumentacji zbiorczej elementów z terenu Oddziału związanych z ochroną krajobrazu i gospodarki przestrzenią, obiektów objętych lub przewidzianych do objęcia ochroną prawną oraz ewidencjonowanie powstających zagrożeń i przeciwdziałanie istniejącym i powstającym zagrożeniom, podejmowanie działań  zmierzających do ochrony stanowisk i obiektów archeologicznych oraz odtworzenia unikatowych układów krajobrazowych i urbanistycznych występujących na terenie działania Oddziału, współpraca z jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz z innymi podmiotami w sprawach dotyczących ochrony krajobrazu i racjonalnej gospodarki przestrzenią oraz ochroną dóbr kultury, zachowaniem charakterystycznych dla danego terenu tradycji architektoniczno-urbanistycznych oraz ochroną dóbr kultury na terenie działania Oddziału, uczestnictwo w pracach związanych ze zmianą zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Oddziału, opracowywanie zbiorczego stanowiska Oddziału w oparciu o obowiązujące akty prawne w sprawie inwestycji i ich oddziaływania na przyrodę, krajobraz i dobra kultury, przygotowanie danych wyjściowych do wykonania planu ochrony parku, a po jego wykonaniu i wdrożeniu (wprowadzeniu zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) nadzorowanie przestrzegania zawartych w nim ustaleń w zakresie ochrony krajobrazu, racjonalnej gospodarki przestrzenią i ochroną dóbr kultury, wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z realizacją działań wynikających z zakresu obowiązków.  

 

Zakres odpowiedzialności

w ramach realizowanych obowiązków

Inne

 

komunikatywność, kreatywność, uprzejmość, wysoka kultura osobista,  pracowitość, systematyczność. 

 

 

Oferty zawierające:

  1. Curriculum Vitae opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.   z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
  2. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
  3. oświadczenie o niekaralności,
  4. kserokopie dyplomów oraz kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,

należy składać w siedzibie Oddziału Biura Zespołu Parków w Żywcu przy ul. Łączki 44a do dnia 26.07.2012 r. z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 1/12”.

 

Dzień 26.07.2012 r. jest  ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Oddziału Biura Zespołu Parków w Żywcu najpóźniej w dniu 27.07.2012 r. do godziny 12.00.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

O terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej w Oddziale Biura Zespołu Parków w Żywcu.

 

Dokumenty aplikacyjne 5 najlepszych kandydatów wyłonionych spośród ogółu przechowywane są przez okres 2 lat, po upływie których ulegają one zniszczeniu natomiast dokumenty pozostałych  kandydatów odbierane są osobiście a nie odebrane w okresie 6 miesięcy będą podlegały zniszczeniu.

 

Dokumenty do pobrania (poniżej załączniki):

- Wzór kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- Wzór oświadczenia o niekaralności dla osoby ubiegającej się na wolne stanowisko urzędnicze;

Załączniki do pobrania: 2012-07-12 10:56:23 - Kwestionariusz osobowy (25.00 kB)
2012-07-12 10:56:44 - Oświadczenie o niekaralności (24.50 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o naborze
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Knapik
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Toborowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator - Jakub Mastaj
Data wytworzenia informacji: 2010-04-26 14:54:35
Data udostępnienia informacji: 2010-04-26 14:54:35
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-12 10:57:59

Wersja do wydruku...

corner   corner