logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus ZMIANY W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
plus Ogłoszenia
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Ogłoszenia o naborze
plus Informacje o wynikach naboru
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
plus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus ePUAP
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
plus Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ARCHIWUM
plus 2019 rok
plus 2018 rok
plus 2017 rok
plus 2016 rok
plus 2015 rok
plus 2014 rok
plus 2013 rok
 Sprawy do załatwienia
A A A


Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną: Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą: stanowisko różanecznika katawbijskiego, użytek ekologiczny Brzoza; Żywiecki Park Krajobrazowy: użytek ekologiczny Hala Cebulowa

 

Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo
 i objętych ochroną prawną: Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą: stanowisko różanecznika katawbijskiego, użytek ekologiczny Brzoza; Żywiecki Park Krajobrazowy: użytek ekologiczny Hala Cebulowa 

 

Numer ogłoszenia  36683-2014; data zamieszczenia: 24.02.2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42 – 500 Będzin, ul. Krasickiego 25 faks. 0 32 2670422

 

Adres strony internetowej zamawiającego: http: www.zpk.com.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

inny: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną:  Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą: stanowisko różanecznika katawbijskiego, użytek ekologiczny Brzoza; Żywiecki Park Krajobrazowy: użytek ekologiczny Hala Cebulowa.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną: Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą: stanowisko różanecznika katawbijskiego, użytek ekologiczny Brzoza; Żywiecki Park Krajobrazowy: użytek ekologiczny Hala Cebulowa - trzy części:

 

Część 1: Wskazania do czynnej ochrony – stanowisko różanecznika katawbijskiego, PK Lasy nad Górną Liswartą

Rozpoznania następujących elementów uwarunkowań ochrony stanowiska różanecznika katawbijskiego (powierzchnia obiektu 0,46 ha):

 1. Ocena dendrologiczna stanowiska pomnikowego różanecznika
 • Dokonanie pomiaru podstawowych parametrów dendrologicznych (obwody pędów, średnice koron oraz wysokości krzewów, dokonanie innych pomiarów, np. odległości od ogrodzenia, drogi, itp.) oraz zestawienie danych
 • Opis uszkodzeń mechanicznych każdego z krzewów – jeśli istnieje i powodów ich wystąpienia
 • Ocena i opis stanu zdrowotnego różaneczników oraz dokonanie oceny zachowania ich żywotności (patogeny, choroby, szkodniki)
 • Ocena żywotności różaneczników wraz z zaleceniami dotyczącymi odnowy i rozmnażania
 • Ocena odporności na czynniki atmosferyczne (wilgotność, wiatry, pokrywa śniegowa)
 • Ocena wpływu drzewostanu otaczającego stanowisko na mikroklimat i zacienienie (zalecenia dla planu urządzenia lasu)
 1. Ocena stanu siedliska: glebowo-nawożeniowa
 • Dokonanie oceny pod względem występowania gleb (zebranie i opracowanie danych oraz inwentaryzacja gleb w terenie)
 • Pobranie próbek glebowych i wykonanie analiz laboratoryjnych w celu określenia: odczynu gleby, składu chemicznego, zawartości substancji organicznej, wilgotności i zwięzłości
 • Przygotowanie zaleceń dotyczących nawożenia stanowiska
 1. Ocena hydrologiczna z uwzględnieniem powiązań z użytkiem ekologicznym „Brzoza”
 • Określenie warunków hydrologicznych (opady, zasilanie powierzchniowe, zasilanie gruntowe, poziom zwierciadła wód gruntowych)
 • Ocena wpływu występowania susz i niskich stanów zwierciadła wód gruntowych
 • Ocena wpływu i zależności pomiędzy poziomem wód w zbiorniku Stara Brzoza (użytek ekologiczny „Brzoza”) a poziomem zwierciadła wód gruntowych obszaru stanowiska
 1. Ocena chłonności turystycznej obszaru z uwzględnieniem oddziaływania na różanecznik
 • Ocena naturalnej chłonności turystycznej obszaru z uwzględnieniem jednostek siedliskowo-roślinnych, zdolności infiltracyjnej i mechanicznej podłoża, ukształtowania terenu, warunków mikroklimatycznych, żyzności i wilgotności gleb
 • Określenie rodzajów zagrożeń stanowiska wywołanymi presją turystyczną
 • Określenie oddziaływania ruchu turystycznego na stanowisko z uwzględnieniem biologii gatunku i sezonowości ruchu turystycznego (szczególnie okres kwitnienia różaneczników – maj/czerwiec)
 1. Wskazania do czynnej ochrony (określenie potrzeb, zakresu, metod i środków, częstotliwości i terminarza poszczególnych prac).
 • Wskazanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych dla krzewów, które takich zabiegów wymagają natychmiastowo (zalecenia krótkoterminowe) oraz zaleceń dotyczących zabiegów pielęgnacyjnych podejmowanych długofalowo
 • Opis jakie działania czynnej ochrony należy podjąć w celu poprawy żywotności i kondycji różaneczników przy pomocy zmian warunków siedliskowych
 • Zalecenia dotyczące ukierunkowania ruchu turystycznego (zabezpieczenie stanowiska, urządzenia małej architektury turystycznej)

 

Dokumentacja winna być przedłożona Zamawiającemu w 3 egzemplarzach drukowanych, w formie książkowej i w wersji cyfrowej - 3 egzemplarzy (CD lub DVD).

Dokumenty końcowe winny być oznakowane logotypami WFOŚiGW w Katowicach - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach dostępnymi na stronie WFOŚiGW  w Katowicach.

 

Część 2: Wskazania do czynnej ochrony użytku ekologicznego Brzoza PK Lasy nad Górną Liswartą

Oceny stanu przyrodniczego w ramach wykonanych prac czynnej ochrony dla obszaru użytku ekologicznego "Brzoza" (powierzchnia ok. 52 ha):

 1. Waloryzacja przyrodnicza obszaru użytku ekologicznego Brzoza (siedliskowa i botaniczna)
 • Charakterystyka siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk zamieszczonych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej
 • Identyfikacja zbiorowisk roślinnych oraz aktualnych i przewidywanych oddziaływań, zwłaszcza takich, które mogą stanowić zagrożenia
 • Wykonanie zdjęć fitosocjologicznych klasyczną metodą Braun-Blanqueta (dla każdego zbiorowiska roślinnego jedno zdjęcie fitosocjologiczne)
 • Identyfikacja roślin naczyniowych z wyszczególnieniem gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych
 1. Waloryzacja przyrodnicza obszaru użytku ekologicznego Brzoza (zoologiczna: wybrane grupy bezkręgowców + kręgowce)
 • Inwentaryzacja bezkręgowców i kręgowców (przekrojowo na podstawie wybranych gatunków)
 • Określenie występowanie wybranych grup zwierząt, gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych, w tym wymienionych w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej
 1. Ocena stanu obszaru pod względem hydrologicznym oraz wnioski
 • Określenie warunków hydrologicznych (opady, zasilanie powierzchniowe, zasilanie gruntowe, poziom zwierciadła wód gruntowych, poziom wód w zbiorniku Stara Brzoza i jego sezonowe wahania)
 • Określenie minimalnego poziomu wód w zbiorniku koniecznego do utrzymania celem zachowania bioróżnorodności obszaru
 • Ocena wpływu występowania susz, niskich stanów zwierciadła wód gruntowych i niskich stanów wód w zbiorniku na mikrosiedliska
 • Określenie potencjalnych zagrożeń wynikających z przelewania się wód ze zbiornika i zalewania obszarów przyległych, oddziaływania na sąsiadujące ekosystemy leśne
 1. Opracowanie strategii czynnej ochrony (określenie potrzeb, zakresu, metod i środków, częstotliwości i terminarza poszczególnych prac).
 • Zalecenia dotyczące zabiegów czynnej ochrony celem zachowania bioróżnorodności obszaru oraz zalecenia prac melioracyjnych do przeprowadzenia na zbiorniku wodnym

 

Dokumentacja winna być przedłożona Zamawiającemu w 3 egzemplarzach drukowanych, w formie książkowej i w wersji cyfrowej – 3 egzemplarzy (CD lub DVD).

Dokumenty końcowe winny być oznakowane logotypami WFOŚiGW w Katowicach - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach dostępnymi na stronie WFOŚiGW  w Katowicach.

 

Część 3: Wskazania do czynnej ochrony Hala Cebulowa, Żywiecki Park Krajobrazowych

Ocena stanu przyrodniczego oraz opracowanie strategii ochrony zbiorowisk nieleśnych, w tym:

 1. Wyznaczenie 1 transektu o powierzchni optymalnie dostosowanej do powierzchni i kształtu całego stanowiska
 2. Wykonanie 3 zdjęć fitosocjologicznych o powierzchni 5x5 m przy użyciu metody Braun-Blanqueta
 3. Ponadto:
 • określenie głębokości zalegania wody gruntowej, ewentualnie powierzchniowej (bez użycia sprzętu specjalistycznego), w 5 punktach (3 w obrębie zdjęć fitosocjologicznych, 2 pomiędzy zdjęciami fitosocjologicznymi),
 • sprawdzenie śladów ewentualnego poboru torfu,
 • określenie procentu pokrycia transektu przez mszaki oraz stosunek mchów brunatnych do torfowców,
 • określenie procentu powierzchni zajętej przez siedlisko 7140 na transekcie oraz sprawdzenie, z jakimi siedliskami sąsiaduje,
 • określenie procentu pokrycia transeptu przez poszczególne gatunki charakterystyczne, dominujące, obce gatunki inwazyjne, gatunki ekspansywne roślin zielnych, gatunki drzew i krzewów.
 1. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego oraz wskaźników specyficznej struktury i funkcji powinna zawierać:
 • procent powierzchni zajęty przez siedlisko 7140 w transekcie
 • gatunki charakterystyczne
 • gatunki dominujące
 • pokrycie i struktura gatunkowa mchów
 • obce gatunki inwazyjne
 • gatunki ekspansywne roślin zielnych
 • obecność krzewów i podrostów drzew
 • stopień uwodnienia
 • pozyskanie torfu
 • melioracje odwadniające
 • inne zagrożenia
 1. Strategia ochrony powinna zawierać perspektywy ochrony użytku ekologicznego Hala Cebulowa – ocenę realnych możliwości zachowania właściwego stanu siedliska 7140 oraz poprawy stanu niewłaściwego; informację nt. wykonywanych i potencjalnych zabiegów ochronnych dla zachowania bądź poprawy stanu siedliska 7140; aktualny stan ochrony, oddziaływania czynników biotycznych i antropogenicznych, stan zachowania siedliska 7140. Należy dokonać waloryzacji parametrów stanu oraz wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska (stan właściwy, niezadowalający, zły).

 

Dokumentacja winna być przedłożona Zamawiającemu w 3 egzemplarzach drukowanych, w formie książkowej i w wersji cyfrowej – 3 egzemplarzy (CD lub DVD).

Dokumenty końcowe winny być oznakowane logotypami WFOŚiGW w Katowicach - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach dostępnymi na stronie WFOŚiGW  w Katowicach.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90712400-5 – Usługa planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Data zakończenia: 31.10.2014  

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla części 1:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o ile wykaże on, że dysponuje co najmniej 2 osobami, z których:

- co najmniej jedna posiada wykształcenie wyższe z zakresu biologii,

- co najmniej jedna posiada wykształcenie wyższe z zakresu geografii lub ochrony środowiska.

 

Dla części 2:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o ile wykaże on, że dysponuje co najmniej 3 osobami, z których:

- co najmniej jedna posiada wykształcenie wyższe z zakresu biologii specjalność botanik,

- co najmniej jedna posiada wykształcenie wyższe z zakresu biologii specjalność zoolog,

- co najmniej jedna posiada wykształcenie wyższe z zakresu geografii lub ochrony środowiska specjalność hydrologia, gospodarka wodna, hydrogeologia

 

Dla części 3:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o ile wykaże on, że dysponuje co najmniej 2 osobami, z których :

- co najmniej jedna posiada wykształcenie wyższe z zakresu biologii,

- co najmniej jedna posiada wykształcenie wyższe z zakresu geografii lub ochrony środowiska

 

Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie  oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik Nr 7 do SIWZ.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 3 do SIWZ

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, a jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, dokument zawierając oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.4.4. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

III.5) INNE DOKUMENTY

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ;
 2. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika;
 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,
 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,Załącznik Nr 4 do SIWZ;
 5. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Załącznik Nr 5.

 

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena - 100%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
  1. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

- o charakterze niezależnym od Stron,

- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

- którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie;

Zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
 2. zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług;
 3. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy związanym z jednoczesnym zachowaniem lub zmniejszeniem zakresu świadczenia umownego, tożsamego z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, o ile zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,
 4. zmiany podwykonawcy, jeżeli strony zastrzegły wykonanie umowy przy udziale Podwykonawców, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy to musi udokumentować doświadczenie nowego Podwykonawcy w tym samym zakresie. Zmiana Podwykonawcy nie powoduje zmiany terminu realizacji zamówienia.
 5. wystąpienia awarii lub niekorzystnych warunków pogodowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie zmiany terminu realizacji;
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy z Wykonawcą po potwierdzeniu uzyskania środków finansowanych z funduszy pozabudżetowych.

 

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//zpkws.bedzin.sisco.info/

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 25.

 

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2014 godzina 8.30, miejsce: Województwo Śląskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42 – 500 Będzin, ul. Krasickiego 25 – Sekretariat

 

IV.4.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Nazwa dokumentu: Prowadzenie czynnej ochrony
Skrócony opis: Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Okoń
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Okoń
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2014-02-24 19:37:13
Data udostępnienia informacji: 2014-02-24 19:37:13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-24 19:55:14

Wersja do wydruku...

corner   corner