logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus ZMIANY W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
plus Ogłoszenia
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Ogłoszenia o naborze
plus Informacje o wynikach naboru
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
plus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus ePUAP
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
plus Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ARCHIWUM
plus 2019 rok
plus 2018 rok
plus 2017 rok
plus 2016 rok
plus 2015 rok
plus 2014 rok
plus 2013 rok
 Sprawy do załatwienia
A A A


Będzin: Wydanie publikacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Numer ogłoszenia: 352540 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z/s w Będzinie , ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 0-32 2674482, 3574902, faks 0-32 2670422.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http: www.zpk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydanie publikacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wydanie publikacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zakres zamówienia obejmuje: I. Wydanie drukiem publikacji Struktura zoocenotyczna Mszyc (Aphidomorpha) wybranych zbiorowisk roślinnych Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich - co stanowi 27,8 % całej wartości zamówienia. 1. Opracowanie treści publikacji na postawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego (plik tekstowy WORD, materiał graficzny JPG, BMP). Zamawiający przekaże materiały wyłonionemu Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 2. Komputerowy skład tekstu (wprowadzenie treści w projekt graficzny), przygotowanie projektu do druku. 3. Przekazanie projektu graficznego publikacji do akceptacji Zamawiającemu, uwzględnienie uwag Zamawiającego oraz korekta projektu graficznego publikacji. 4. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu publikacji w formie papierowej (200 egz.) oraz formie cyfrowej (format PDF - 1 egz. na nośniku CD lub DVD) 5. Druk publikacji w ilości 200 sztuk. 6. Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, Biuro ZPKWŚ w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 25 7. Dane techniczne publikacji: a) Nakład: 200 egzemplarzy; b) Format: pionowy B5 (176 mm × 250 mm); c) Forma: całość szyta i klejona po długim boku; d) Papier: offset, gramatura 80-90g; e) Rodzaj oprawy (okładka): kaszerowana, oklejka papier kreda 150 gram (zewnątrz 4+0), wnętrze białe, tektura 2mm; f) Uszlachetnianie: folia matowa jednostronnie na okładce, wybrane elementy lakier UV; g) Objętość: 180 stron, kolor - 4+4; h) Fotografie barwne. i) ISBN nadany przez Wykonawcę II. Wydanie drukiem publikacji Monografia Termofilne ziołorośla okrajkowe z klasy Trifolio-geranietea sanguinei th. Muller 1962 na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - co stanowi 27,8 % całej wartości zamówienia. 1. Opracowanie treści publikacji na postawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego (plik tekstowy WORD, materiał graficzny JPG, BMP). Zamawiający przekaże materiały wyłonionemu Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 2. Komputerowy skład tekstu (wprowadzenie treści w projekt graficzny), przygotowanie projektu do druku. 3. Przekazanie projektu graficznego publikacji do akceptacji Zamawiającemu, uwzględnienie uwag Zamawiającego oraz korekta projektu graficznego publikacji. 4. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu publikacji w formie papierowej (200 egz.) oraz formie cyfrowej (format PDF - 1 egz. na nośniku CD lub DVD) 5. Druk publikacji w ilości 200 sztuk, wydanie II poprawione. 6. Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, Biuro ZPKWŚ w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 25 7. Dane techniczne publikacji: a) Nakład: 200 egzemplarzy; b) Format: pionowy B5 (176 mm × 250 mm); c) Forma: całość szyta i klejona po długim boku; d) Papier: offset, gramatura 80-90g; e) Rodzaj oprawy (okładka): kaszerowana, oklejka papier kreda 150 gram (zewnątrz 4+0), wnętrze białe, tektura 2mm; f) Uszlachetnianie: folia matowa jednostronnie na okładce, wybrane elementy lakier UV; g) Objętość: 180 stron, kolor - 4+4; h) Fotografie barwne. i) ISBN nadany przez Wykonawcę III. Wydanie drukiem publikacji Zestaw plakatów z kalendarium na 2015 rok Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - co stanowi 44,4 % wartości całego zamówienia. 1. Opracowanie treści publikacji na postawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego (plik tekstowy WORD, materiał graficzny JPG, BMP). Zamawiający przekaże materiały wyłonionemu Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 2. Komputerowy skład tekstu (wprowadzenie treści w projekt graficzny), przygotowanie projektu do druku. 3. Przekazanie projektu graficznego publikacji do akceptacji Zamawiającemu, uwzględnienie uwag Zamawiającego oraz korekta projektu graficznego publikacji. 4. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu publikacji w formie papierowej (500 egz.) oraz formie cyfrowej (format PDF - 1 egz. na nośniku CD lub DVD). 5. Druk publikacji w ilości 500 sztuk. 6. Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, Biuro ZPKWŚ w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 25 7. Dane techniczne publikacji: a) Nakład: 500 egzemplarzy; b) Format wydawnictwa: poziomy A3 (420 mm x 295 mm) - 7 kart (1 tytułowa+6 kart z kalendarium) oraz 1 karta (tzw. plecki) A3 + 5 cm u dołu (420 mm x 345 mm) c) Papier: kreda, gramatura 300 g; d) Uszlachetnianie: folia matowa jednostronnie na karcie tytułowej, wybrane elementy lakier UV; e) Spiralowanie u góry publikacji, na całej długości, spirala i zawieszka - kolor biały lub czarny f) Objętość: 6 kart z kalendarium zadrukowanych dwustronnie, kolor - 4+4; jedna karta (tytułowa) zadrukowana jednostronnie (4+0), jedna karta (tzw. plecki) zadrukowana dwustronnie (4+4) g) Fotografie barwne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 5 usług składu i druku informatorów, folderów lub innych publikacji oraz załączy dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ oraz złożonego wykazu zrealizowanych zamówień - załącznik nr 7 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 20.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 20.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika; 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, Załącznik Nr 4 do SIWZ; 5. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Załącznik Nr 5 do SIWZ 6. wypełniony wykaz co najmniej 5 usług składu i druku informatorów, folderów lub innych publikacji zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - doświadczenie wykonawcy - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od Stron, - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie; Zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) - w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług; d) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy związanego z jednoczesnym zachowaniem lub zmniejszeniem zakresu świadczenia umownego, tożsamego z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, o ile zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, e) zmiany podwykonawcy, jeżeli strony zastrzegły wykonanie umowy przy udziale Podwykonawców, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy to musi udokumentować doświadczenie nowego Podwykonawcy w tym samym zakresie. Zmiana Podwykonawcy nie powoduje zmiany terminu realizacji zamówienia. f) wystąpienia awarii lub niekorzystnych warunków pogodowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - w zakresie zmiany terminu realizacji;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//zpkws.bedzin.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 25..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 25.

Załączniki do pobrania: 2014-10-22 14:56:03 - Specyfikacja (168.50 kB)
2014-10-22 14:56:42 - załącznik nr1 (49.00 kB)
2014-10-22 14:57:02 - załącznik nr 2 (28.00 kB)
2014-10-22 14:57:18 - załącznik nr 3 (28.00 kB)
2014-10-22 14:57:37 - załącznik nr 4 (28.50 kB)
2014-10-22 14:57:55 - załącznik nr 5 (34.50 kB)
2014-10-22 14:58:21 - załącznik nr 6 (174.25 kB)
2014-10-22 14:58:48 - załącznik nr 7 (35.50 kB)
2014-10-23 22:12:41 - Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (45.50 kB)
2014-10-23 22:14:00 - Modyfikacja do SIWZ (3.29 MB)
2014-10-27 11:40:00 - Odpowiedź (153.12 kB)

Nazwa dokumentu: Wydanie publikacji ochrony środowiska
Skrócony opis: Wydanie publikacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gałuszka
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gałuszka
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2014-10-22 14:50:58
Data udostępnienia informacji: 2014-10-22 14:50:58
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-27 11:40:07

Wersja do wydruku...

corner   corner