OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42 – 500 Będzin, ul. Krasickiego 25 faks. 0 32 2670422

 

Adres strony internetowej zamawiającego: http: www.zpk.com.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

inny: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego - udrożnienie, wymiana tablic, odnowienie oznakowania ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego - udrożnienie, wymiana tablic, odnowienie oznakowania ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

 

 1. Udrożnienie trasy trzech (3) ścieżek edukacyjnych (950 mb) poprzez m.in.: wykoszenie i usunięcie podrostu, przesunięcie powalonych konarów i pni drzew, przecięcie powalonych na ścieżkę pni.

- ścieżka edukacyjna w rezerwacie Parkowe (PK Orlich Gniazd)

- ścieżka edukacyjna w rezerwacie Sokole Góry (PK Orlich Gniazd)

- ścieżka edukacyjna w rezerwacie Cisy nad Liswartą (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- lokalizacja ścieżek na mapie – załącznik nr 7 do SIWZ

 1. Wymiana czterdziestu czterech (44 szt.) małych (80/100 cm) tablic edukacyjnych wraz ze stelażami na trasie pięciu (5) ścieżek edukacyjnych:

- ścieżka edukacyjna w rezerwacie Parkowe (PK Orlich Gniazd)

- ścieżka edukacyjna Kierzkowskie Bagna (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- ścieżka edukacyjna w rezerwacie Cisy nad Liswartą (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- ścieżka edukacyjna Kalina – Olszyna (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- ścieżka edukacyjna przy użytku ekologicznym Brzoza (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- lokalizacja ścieżek na mapie – załącznik nr 7 do SIWZ

- zgodnie z opisem technicznym wykonania tablic – załącznik nr 8 do SIWZ

 1. Wymiana trzech (3 szt.) dużych (100/120 cm) tablic edukacyjnych wraz ze stelażami na trasie ścieżki edukacyjnej Kalina – Olszyna (PK Lasy nad Górną Liswartą).

- lokalizacja ścieżek na mapie – załącznik nr 7 do SIWZ

- zgodnie z opisem technicznym wykonania tablic - załącznik nr 8 do SIWZ

 1. Odnowienie oznakowania (25 000 mb) na trasie pięciu (5) ścieżek edukacyjnych:

- ścieżka edukacyjna w rezerwacie Parkowe (PK Orlich Gniazd)

- ścieżka edukacyjna w rezerwacie Sokole Góry (PK Orlich Gniazd)

- ścieżka edukacyjna Kierzkowskie Bagna (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- ścieżka edukacyjna Kalina – Olszyna (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- ścieżka edukacyjna przy użytku ekologicznym Brzoza (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- lokalizacja ścieżek na mapie – załącznik nr 7 do SIWZ                      

- zgodnie z instrukcją oznakowania ścieżek - załącznik nr 9 do SIWZ

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30195000-2 – tablice, 34928472-7 – oznakowanie, 77211400-6 - usługi wycinania drzew

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Data zakończenia: 10.09.2014

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

 

Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie  oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 50.000,00 zł.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 50.000,00 zł.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 3 do SIWZ

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, a jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, dokument zawierając oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.4.4. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

III.5) INNE DOKUMENTY

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ;
 2. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika;
 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,
 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, Załącznik Nr 4 do SIWZ;
 5. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Załącznik Nr 5.
 6. wypełniona szczegółowa kalkulacja kosztów przedsięwzięcia (zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym Załącznik Nr 10)

 

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena - 100%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
  1. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

- o charakterze niezależnym od Stron,

- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

- którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie;

Zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
 2. zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług;
 3. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy związanym z jednoczesnym zachowaniem lub zmniejszeniem zakresu świadczenia umownego, tożsamego z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, o ile zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,
 4. zmiany podwykonawcy, jeżeli strony zastrzegły wykonanie umowy przy udziale Podwykonawców, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy to musi udokumentować doświadczenie nowego Podwykonawcy w tym samym zakresie. Zmiana Podwykonawcy nie powoduje zmiany terminu realizacji zamówienia.
 5. wystąpienia awarii lub niekorzystnych warunków pogodowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie zmiany terminu realizacji;
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy z Wykonawcą po potwierdzeniu uzyskania środków finansowanych z funduszy pozabudżetowych.

 

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//zpkws.bedzin.sisco.info/

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 25.

 

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2014 r. do godz. 09:30, miejsce: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42 – 500 Będzin, ul. Krasickiego 25 – Sekretariat

 

IV.4.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:
2014-07-16 12:01:28 - Wszystkie dokumenty i załączniki (5.21 MB)
2014-07-16 11:35:55 - Ogłoszenie (72.50 kB)
2014-07-16 11:36:31 - specyfikacja (142.00 kB)
2014-07-16 11:37:06 - załączniki (37.50 kB)
2014-07-16 11:37:26 - załączniki2 (27.50 kB)
2014-07-16 11:55:25 - załączniki_3 (28.00 kB)
2014-07-16 11:55:52 - załączniki_4 (28.00 kB)
2014-07-16 11:56:47 - załączniki_5 (34.50 kB)
2014-07-16 11:57:09 - załączniki_6 (69.50 kB)
2014-07-16 11:57:37 - załączniki_7 (69.50 kB)
2014-07-16 11:57:59 - załączniki_8 (42.00 kB)
2014-07-16 11:58:24 - załączniki_9 (79.50 kB)
2014-07-24 15:07:56 - zawiadomienie (286.05 kB)

Ilość odwiedzin: 733
Nazwa dokumentu: Ścieżki edukacyjne
Skrócony opis: „Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego - udrożnienie, wymiana tablic, odnowienie oznakowania ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Oderska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Oderska
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2014-07-16 11:33:20
Data udostępnienia informacji: 2014-07-16 11:33:20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-29 10:33:05