logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus ZMIANY W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
plus Ogłoszenia
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Ogłoszenia o naborze
plus Informacje o wynikach naboru
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
plus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus ePUAP
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
plus Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ARCHIWUM
plus 2019 rok
plus 2018 rok
plus 2017 rok
plus 2016 rok
plus 2015 rok
plus 2014 rok
plus 2013 rok
 Sprawy do załatwienia
A A A


Dostawa materiałów biurowych, tonerów i papieru dla ZPKWŚ w 2014 roku

Numer ogłoszenia: 51501-2014.; data zamieszczenia: 11.03.2014 r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z/s w Będzinie, 42 – 500 Będzin, ul. Krasickiego 25 faks. 0 32 2670422

Adres strony internetowej zamawiającego: http: www.zpk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

inny: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa materiałów biurowych, tonerów i papieru dla ZPKWŚ w 2014 roku

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych, tonerów i papieru. Zamówienie składa się z 6 odrębnych części, określonych w załącznikach nr 5,6,7,8,9,10 do SIWZ .

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe, 30197644-2 papier kserograficzny, 22851000-0 – skoroszyty, 30192000-1 wyroby biurowe, 30199230-1 - koperty,  30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów, 30192113-6 wkłady drukujące.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.8) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie

II.1.9) Czy zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów: nie

II.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Termin wykonania: 31.12.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  brak wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania tego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania tego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych

 

III.3.3) Potencjał techniczny

            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania tego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania tego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania tego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: -

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: -

III.4.4) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). 

III. 5. Informacje o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom

  • nie dotyczy

III.6) INNE DOKUMENTY

  • Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ,

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego  załączniki Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ

III.7)Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena - 100%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

1.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

2.zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług;

3.;

4.

  1. zwiększenia zapotrzebowania na ilości dostarczanych materiałów biurowych, toneru i papieru w stosunku do ilości szacunkowych wskazanych w pkt 13.1. SIWZ, o ile nie spowoduje to zwiększenia  wartości zamówienia brutto określonego w § 1 ust. 1 umowy.

 

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//zpkws.bedzin.sisco.info/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 25.

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2014 r. godz. 930 miejsce: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42 – 500 Będzin, ul. Krasickiego 25 – Sekretariat

IV.4.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w   przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania: 2014-03-11 15:15:50 - Ogłoszenie (62.50 kB)
2014-03-11 15:16:06 - SIWZ (138.00 kB)
2014-03-11 15:17:32 - Wzór oświadczenia (15.00 kB)
2014-03-11 15:18:09 - Przynależność do grupy kapitałowej (33.50 kB)
2014-03-11 15:18:55 - ZPKWŚ Będzin (272.50 kB)
2014-03-11 15:19:14 - O.Kaliny (162.50 kB)
2014-03-11 15:19:29 - O.Rudy (156.00 kB)
2014-03-11 15:19:44 - O.Smoleń (170.00 kB)
2014-03-11 15:20:02 - Projekt umowy (55.00 kB)

Nazwa dokumentu: Materiały biurowe 2014
Skrócony opis: Dostawa materiałów biurowych, tonerów i papieru dla ZPKWŚ w 2014 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Bartocha
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Bartocha
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2014-03-11 15:13:53
Data udostępnienia informacji: 2014-03-11 15:13:53
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-11 15:23:12

Wersja do wydruku...

corner   corner