logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus ZMIANY W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
minus Podstawa prawna
   minus Rozporządzenia
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
plus Ogłoszenia
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Ogłoszenia o naborze
plus Informacje o wynikach naboru
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
plus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus ePUAP
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
plus Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 AUDYT
plus Kontrole zewnętrzne
 ARCHIWUM
plus 2019 rok
plus 2018 rok
plus 2017 rok
plus 2016 rok
plus 2015 rok
plus 2014 rok
plus 2013 rok
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZASADY FUNKCJONOWANIA > Podstawa prawna

Spis dokumentów:
1. Rozporządzenia

 

Zarządzenie
Wojewody Śląskiego Nr 222/99
z dnia 16 listopada 1999r.
 

w sprawie: utworzenia Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego.


Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) oraz art. 24 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 114, poz. 492, z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§1

1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach, zwaną dalej "Zespołem Parków".
2. W skład Zespołu Parków wchodzą następujące parki krajobrazowe :
- Park Krajobrazowy "Orlich Gniazd",
- Park. Krajobrazowy "Stawki",
- "Załęczański" Park Krajobrazowy,
- Park Krajobrazowy "Lasy nad Górną Liswartą",
- Park Krajobrazowy ,"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich",
- Park Krajobrazowy "Beskidu Małego",
- Park Krajobrazowy "Beskidu Śląskiego",
- "Żywiecki" Park Krajobrazowy.
 
§2

Zespół Parków utworzony zostaje w celu:
- zachowania oraz wzbogacenia cennych, występujących na terenie województwa zasobów przyrody, kultury i krajobrazu dla potrzeb rekreacji i nauki,
- stworzenia podstaw realizacji kompleksowego programu zrównoważonego rozwoju tych obszarów,
- propagowania idei ochrony przyrody poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej i edukacyjnej,
- ochrony i kształtowania środowiska oraz gospodarki przestrzennej w obrębie poszczególnych parków krajobrazowych położonych w granicach województwa śląskiego zgodnie z rozporządzeniami o powołaniu parków krajobrazowych.
 
§3

Zespół Parków jest państwową jednostką budżetową, dysponentem trzeciego stopnia środków budżetowych finansowaną z części 85/24 z działu 45, rozdział 4712 budżetu Wojewody.
 
§4

1. Zespołem Parków kieruje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
2. Strukturę organizacyjną oraz zadania Zespołu Parków określa statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów : Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 
§6

Likwiduje się :

1) Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Katowicach z siedzibą w Dąbrowie Górniczej utworzony na mocy zarządzenia Nr 5/82 Wojewody Katowickiego z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych na obszarze województwa katowickiego.

2) Zarząd Zespołu "Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Częstochowskiego" z siedzibą w Potoku Złotym utworzony na mocy zarządzenia Nr 63/82 Wojewody Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 1982r, zmienionego zarządzeniem Nr 130/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1998r w sprawie utworzenia Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych na obszarze województwa częstochowskiego.

3) Dyrekcję Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich z siedzibą w Rudach utworzoną na mocy zarządzenia Nr 75/94 Wojewody Katowickiego z dnia 25 maja 1994r. w sprawie utworzenia Dyrekcji Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

4) Zespół Zachodniobeskidzkich Parków Krajobrazowych utworzony na mocy rozporządzenia Nr 18/98 Wojewody Bielskiego z dnia 24 września 1998r. w sprawie utworzenia Zespołu Zachodniobeskidzkich Parków Krajobrazowych
 
§7


Mienie likwidowanych jednostek, wymienionych w § 6 przejmuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego .
 
§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000r.

Ilość odwiedzin: 9348
Nazwa dokumentu: Podstawa prawna
Osoba, która wytworzyła informację: Patrycja Nowakowska
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor - Marek Broda
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator - Jakub Mastaj
Data wytworzenia informacji: 2008-02-29 13:53:09
Data udostępnienia informacji: 2008-02-29 13:53:09
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-28 12:22:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner